จริงๆแล้ว ก่อนจะเริ่มทำ14ประการ(หรือทำเีพียงแค่1ข้อ) แต่ขาดความจริงใจในการทำ **สิ่งเหล่านั้นก็ไรค่า
"บรรดาหัวหน้างานหรือเจ้านาย"คุณทำให้ลูกน้องรับรู้ได้ว่าสิ่งที่คุณทำนั้น เป็นเพียงแค่ผลประโยชน์ **มันก็หมดความหมาย
"บริษัทไหนๆ ที่ไหนๆ ใครเขาก็ใช้เงินจ้าง" แต่ที่มันต่างกัน และทำให้เขารักองค์กร ก็คือ"เขาใช้ใจ จ้างใจ"ต่างหากที่ทำให้คนอยู่ต่อสู้เพื่อกันและกัน
 
"เลิกสวมหน้ากากเข้าหากัน" ต่อไปนี้ ทำด้วยความ"จริงใจ" , ทำด้วยความ"หวังดี" เพียงเท่านี้สิ่งดีๆจะเข้ามาหาตัวคุณ
 
 
 
         สิ่งเหล่านี้เป็นเีพียงบางส่วนเป็นองค์ประกอบและส่วนที่ช่วยส่งเสริม ให้ลูกน้องศรัทธราในตัวคุณ
 1. ลักษณะท่าทางหรือการวางตัว (Bearing)
  คือหลีกเลี่ยงการพูดด้วยถ้อยคำหยาบคาย หรือเหยียดหยามผู้อื่น

 2. ความกล้าหาญ (Courage)
  คือ กล้าทำ กล้าพูด กล้ายอมรับผิดหรือคำติเตียน เมื่อมีความผิดพลาด หรือบกพร่อง ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกที่ควร ถึงแม้ว่าสิ่งนั้น จะไม่เป็นที่สบอารมณ์ผู้อื่นก็ตาม

 3. ความเด็ดขาด (Decisiveness)
  คือ ความสามารถในการตกลงใจโดยฉับพลัน และประกาศข้อตกลงใจอย่างเอาจริง และชัดแจ้ง
  โดยพิจารณาจากข้อเท็จจริงต่างๆ อย่างมีเหตุผล และไม่พูดอ้อมค้อม ถูกต้อง และทันเวลา
 4. ความไว้เนื้อเชื่อใจ (Dependability)
  คือ งานที่มอบหมายได้ถูกต้อง ไม่ผิดพลาด ด้วยความคล่องแคล่ว ว่องไว เฉลียวฉลาด กระทำการอย่างเต็มความสามารถและพิถีพิถัน เป็นคนตรงต่อเวลา ไม่กล่าวคำแก้ตัว มีความตั้งใจ และจริงใจ
 5. ความอดทน (Endurance)
  คือ พลังทางร่างกายและจิตใจ ซึ่งวัดได้จากขีดความสามารถในการทนต่อความเจ็บปวด ความเหน็ดเหนื่อย เมื่อยล้า ความยากลำบาก ความเคร่งเครียด งานหนัก

 6. ความกระตือรือร้น (Enthusiasm)
  คือ การแสดงออกซึ่งความสนใจอย่างจริงจัง  ด้วยความร่าเริงและคิดแต่แง่ดีเสมอ
 7. ความริเริ่ม (Initiative)
  คือ การเป็นผู้รู้จักใช้ความคิดในการเสาะแสวงหางานทำ และเริ่มหาหนทางปฏิบัติ ถึงแม้จะไม่มีคำสั่ง
  มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม และการกระทำทันที โดยไม่รีรอหรือชักช้า
 8. ความซื่อสัตย์สุจริต (Integrity)
  คือ ความเที่ยงตรงแห่งอุปนิสัยและยึดมั่นอยู่ในหลักแห่งศีลธรรมอันดีงาม
  เป็นคุณสมบัติของการรักความจริง มีสัจจะ และมีความซื่อสัตย์สุจริตอย่างแท้จริง
 9. ความพินิจพิเคราะห์ (Judgment)
  คือ คุณสมบัติในการใคร่ครวญ โดยใช้เหตุผลตามหลักตรรกวิทยา
  เพื่อให้ได้มูลความจริง และทนทาง แก้ไขที่น่าจะเป็นไปได้นำมาใช้ในการตกลงใจได้ถูกต้อง
 10. ความยุติธรรม (Justice)
  คือ การไม่ลำเอียงเข้าข้างใคร มีความเที่ยงตรง ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง
  มีความเสมอต้นเสมอปลาย ในการบังคับบัญชา

 11. ความรอบรู้ (Knowledge)
  คือ ข่าวสารที่บุคคลหามาได้รวมทั้งความรู้ในวิชาชีพของตน
  และความเข้าอกเข้าใจในตัว ผู้ใต้บังคับบัญชา
 12. ความจงรักภักดี (Loyalty)
  คือ คุณสมบัติของบุคคลที่มีจิตใจเชื่อมั่น และยึดมั่นต่อประเทศชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ
 13. ความรู้จักกาลเทศะ (Tact)
  คือ ความสามารถในปฏิบัติตนกับบุคคลอื่น โดยไม่เกิดความขุ่นข้องหมองใจ ไม่ก่อให้เกิดศัตรู 
  กาลเทศะ หมายถึง ความสามารถที่จะพูด หรือทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้ถูกต้อง เหมาะสมแก่กาลเวลาและสถานที่ ความสุภาพอ่อนโยนถือเป็นส่วนหนึ่งของกาลเทศะด้วย
 14. ความไม่เห็นแก่ตัว (Selflessness)
  คือ การไม่ฉวยโอกาสตักตวงความสุข ความสะดวกสบาย ความเจริญก้าวหน้าให้กับตนเอง
  โดยทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนหรือเสียผลประโยชน์
  ยกย่องผู้ใต้บังคับบัญชาเมื่อปฏิบัติงานดีเด่น หรือให้ความช่วยเหลือตามสมควร

Credit Read more: http://www.novabizz.com/NovaAce/Relationship/Leadership_Seven.htm#ixzz1aBJGXGRV  (เนื้อหาคุณลักษณะผู้นำ 14 ประการ)

เสริมเพิ่มเติมแสดงความคิดเห็นส่วนตัด นิดๆ  by Alex MIS(ในการกล่าวเริ่มต้น) ปรับแต่จัดเรียงเนื้อหาให้อ่านง่ายขึ้น


 

edit @ 24 Dec 2011 09:59:04 by Alex MIS

Comment

Comment:

Tweet