• ช่วยแนะนำงาน พนักงานเข้าใหม่ ให้ทำงานอย่างถูกระเบียบขั้นตอนการทำงาน (พร้อมอธิบายเหตุและผล)

      เพื่อให้มองเห็น ภาพรวมในขั้นตอนงานนั้นๆ

  • ได้ยินการแนะนำงานที่ผิดกระบวนการ ไม่ถูกต้อง ไม่ควรละเลยหรือเพิกเฉย ช่วยกันแนะนำกฎเกณฑ์ ไม่แน่ใจโทรสอบถาม/สอบถาม ในระดับหัวหน้างานได้ทันที (ในความชัดเจน/หรือแนวทางการทำงาน-แก้ไขปัญหานั้น) ไม่ใช่ว่าไม่เกี่ยวกับฉันช่างหัวมัน-แบบนั้นคงไม่ดี

  • พบเห็นพนักงานทุกตำแหน่ง มีพฤติกรรมการทำงานผิดระเบียบ สามารถตักเตือน/แนะนำ ได้ทันที หรือแจ้งหัวหน้างานให้รับทราบทันที ไม่ใช้ว่าต้องเป็นหัวหน้างานหรือฝ่ายบุคคคลที่มีหน้าที่เท่านั้น คิดเสียว่าไฟจะไหม้บ้านเราควรจะทำอย่างไรดี(หรือคิดว่าตักเตือนคนในครอบครัว ด้วยความหวังดี)

หน้าที่ของพนักงาน  (ตามลำดับความสำคัญของหน้าที่ ที่ต้องทำ)

เริ่มต้นที่>ตนเอง:     ปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนเองให้แล้วเสร็จ  (รับผิดชอบหน้าที่ที่ตนได้รับมอบหมาย)

                       *เพราะบริษัทจ้างคุณมาเพราะต้องการงานในตำแหน่งงานนี้ หากคุณไปช่วยคนอื่นโดยละเลยงาน ต้นเองแล้ว งานคุณเองก็อาจจะมีปัญหาจนส่งผลกระทบต่องานคนอื่น

ทำเสร็จแล้ว>แผนก:     ปฏิบัติงานในส่วนงานของแผนกตนเอง หรือ ให้ความร่วมมือ ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ (มีส่วนช่วยกันสร้างงานของแผนกตนเองให้เสร็จสมบูรณ์)

                    

ทำต่อไป>องค์กร:     ปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลืองานแผนกอื่น ที่มีส่วนสัมพันธ์แผนกของตน (หรือไม่เกี่ยวข้อง)เพื่อให้งานขององค์กร ออกมาเสร็จสมบูรณ์ (ไม่ว่าจะเป็นวิธี การแนะนำ-แนวทาง/ลงมือทำ)

 

edit @ 24 Dec 2011 09:59:44 by Alex MIS

Comment

Comment:

Tweet